Ciepły montaż okien Soudal Window System

Soudal Window System umożliwia ciepły montaż (montaż warstwowy) stolarki otworowej, a tzn. trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeżu w myśl ogólnej zasady: „Szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”. To jedyna metoda zabezpieczenia piany przed wnikaniem wilgoci. Tylko sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne. Lekceważone dotąd przez wykonawców uszczelnienia mają decydujący wpływ na jakość całego połączenia okno-ściana, ponieważ zawilgocona i przemrożona struktura warstwy termoizolacyjnej tworzy mostek termiczny, powodujący znaczne straty ciepła budynku. Błędy budowlane popełnione w czasie montażu powodują bezpowrotną utratę walorów użytkowych nowoczesnej stolarki. Podstawowe zasady i wymagania dotyczące prawidłowego montażu i uszczelniania stolarki budowlanej określają wytyczne 421/2006 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”

Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy (fizyka budowli) i praktyką budowlaną prawidłowe uszczelnienie złącza okiennego powinno być skonstruowane zgodnie z zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Spełnienie tego założenia wymaga stworzenia trzech współpracujących ze sobą stref.

Uszczelnienie wewnętrzne uniemożliwia przenikanie pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku do warstwy izolacji termicznej. Bariera paroizolacyjna musi być szczelna, co można uzyskać wykorzystując taśmę SWS Universal Inside. To elastyczna samoklejąca klejąca taśma pokryta specjalną włókniną umożliwiającą otynkowanie. Doskonale przyczepna do wszelkich podłoży budowlanych, w tym do tworzyw sztucznych. Występuje w kilku rozmiarach, zarówno z warstwą butylową na całej szerokości jak i w postaci dwucentymetrowej ścieżki klejącej.

Izolacja termiczna i akustyczna. Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy wynikające ze zmian temperatury lub wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty wypełniające daje zastosowanie wysokiej jakości pianek poliuretanowych Soudafoam – charakteryzujących się regularną strukturą komórkową, minimalną chłonnością wody, niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła i krótkim czasem obróbki. W zależności od miejsca zastosowania i konstrukcji stolarki wykonawca może zastosować piankę o standardowej formule Soudafoam Gun, ekonomiczną, wysokowydajną Soudafoam Maxi (do 65 litrów przy swobodnym spienianiu), specjalistyczną piankę Soudafoam Low Expansion o niskiej rozprężalności i doskonałej izolacyjności akustycznej (Rstw 58dB) lub piankę Soudafoam Okna i drzwi o obniżonej rozprężalności – zalecaną do uszczelnień wielokomorowych profili PCV. Oferowane pianki występują w puszkach 750 ml zarówno z tradycyjnym gwintem, jak i opatentowanym przez Soudal bagnetowym złączem typu Cick. Specjalna formuła „zimowa” umożliwia pracę również w niskich temperaturach.

Uszczelnienie zewnętrzne działa na zasadzie jednostronnie przepuszczającej membrany – dzięki temu zapobiega przenikaniu wody opadowej z zewnątrz do wnętrza szczeliny przy jednoczesnym umożliwieniu migracji pary wodnej w przeciwnym kierunku. Taśma paroprzepuszczalna – SWS Universal Outside – elastyczna jedno lub dwustronnie klejąca folia wysoko paroprzepuszczalna pokryta włókniną umożliwiającą otynkowanie jest doskonałym rozwiązaniem uszczelnienia warstwy izolacyjnej w konstrukcjach bez węgarka. Warstwa butylu gwarantuje doskonałą przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych. Taśma rozprężna Soudaband Acryl – to poliuretanowa taśma impregnowana dyspersją akrylową charakteryzująca się długotrwałą doskonałą odpornością na działanie skrajnych warunków atmosferycznych. Stanowi również dodatkową izolację akustyczną. Szeroka gama wymiarów umożliwia zastosowanie taśmy w każdych warunkach. Ze względów praktycznych najczęściej stosowana jest w ścianach z węgarkiem.

Zdrowe i ciepłe ościeże. Uszczelnienie okna wykonywane jest pianą poliuretanową, która charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności cieplnej. Materiał ten jest jednak nieodporny na działanie czynników zewnętrznych, niezabezpieczony ulega degradacji i traci swoje właściwości izolacyjne. Jeśli dojdzie do zawilgocenia piany, np. w wyniku wnikania wody opadowej lub kapilarnego  podciągania wilgoci z zewnątrz, a także wnikania wilgoci z wewnątrz pomieszczeń, może dojść do powstania wielu usterek i nieprawidłowości. Na glifach okiennych lub w miejscu styku okna z murem wewnątrz pomieszczenia pojawi się w wyniku przemarzania wilgoć, zacznie łuszczyć się farba, uwidoczni się czarny nalot, będący oznaką pleśni.

Skąd się bierze wilgoć w domu? Powstaje w wyniku naszej codziennej aktywności – pranie, zmywanie, gotowanie, oddychanie, hodowla roślin itp. Powstaje w pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Wilgoć z powietrza skrapla się w miejscu łączenia okna ze ścianą. To najchłodniejsze miejsce w domu i wrażliwe na przenikanie ciepła. Gdy ściana ma niższą temperaturę od „punktu rosy” czyli temperatury skraplania się pary wodnej, pojawia się na niej pleśń. Przy niedostatecznie trwałych i elastycznych połączeniach okna z murem dochodzi do rozszczelnień i powstawania mostków termicznych, a w konsekwencji niekontrolowanej ucieczce ciepła z wewnątrz pomieszczeń. Ciepły montaż zapewnia pełną ochronę przed wilgocią warstwie termoizolacyjnej znajdującej się w szczelinie pomiędzy ramą ościeżnicy okna a ścianą. W oczywisty sposób wpływa to na ograniczenie naszych wydatków, związanych z ogrzaniem pomieszczeń mieszkalnych w okresie grzewczym.

Ciepły montaż okien w technologii Soudal Window System umożliwia prawidłowy montaż trójwarstwowy (tzw. „ciepły montaż”) stolarki otworowej, czyli trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeży w myśl ogólnej zasady: „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Użycie paroizolacyjnych taśm okiennych to jedyna skuteczna metoda zabezpieczenia warstwy piany poliuretanowej przed przenikaniem wilgoci z otoczenia. Tylko sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne i akustyczne.

Montaż okien powinien odbywać się najlepiej już po wylewaniu posadzek, aby zapewnić odpowiednie warunki wilgotnościowe w pomieszczeniach. W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi powinny być montowane zanim rozpocznie się docieplanie budynku. Przed instalacją stolarki zawsze sprawdzajmy jej zgodność z umową, projektem, dokumentacją systemową i aprobatą techniczną.

1. Przygotowanie podłoża. Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe ułożenie taśm. Nierówne podłoża, np. z pustaków ceramicznych (foto.1), należy wyrównać zaprawą murarską, następnie ustabilizować podkładem gruntującym (np. szybkim primerem Deep Primer WBPR-21P – czas wysychania ok. 20 minut). Wyrównane podłoże [foto. 2 i foto. 3].

2. Przyklejanie taśmy do ościeżnicy. Przykleić taśmę paroszczelną (czerwona) na ościeżnicę od strony wewnętrznej [foto. 4] oraz taśmę paroprzepuszczalną (biała) od strony zewnętrznej [foto. 5]. W narożnikach pozostawić zakład ok. 4 cm, tzw. ucho [foto. 6], skleić taśmę paskiem kleju.

3. Wypoziomowanie i montaż mechaniczny ościeżnicy w otworze okiennym. Ustawić ościeżnicę w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomować, wypionować [foto.7] i unieruchomić przy pomocy klinów bądź klocków z tworzywa sztucznego lub impregnowanego drewna [foto. 8]. Zamocować mechanicznie na kotwy, dyble lub konsole w zależności od zaleceń producenta okien [foto. 9].

 4. Przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej do ościeża na zewnątrz. Zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą taśmę i przykleić do muru na zagruntowane i suche ościeże [foto. 10]. Po delikatnym naciągnięciu folii docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie. Taśmę należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych maksymalnie do 3 miesięcy od montażu, w przypadku naklejania do zamontowanego wcześniej okna – niezwłocznie.

 5. Wypełnianie szczeliny pianą poliuretanową. Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty dają wysokiej jakości pianki poliuretanowe. W zależności od miejsca stosowania i konstrukcji stolarki można zastosować piankę: Soudafoam ClassicSoudafoam MaxiSoudafoam Maxi Express, Soudafoam Low Expansion, Flexifoam. Przed aplikacją piany zwilżyć podłoże – przyśpiesza to proces polimeryzacji oraz poprawia strukturę komórkową piany. Sczelinę wypełniać pianą jedynie w części – piana rozpręża się podczas utwardzania – tak aby grubość pojedyńczej warstwy nie była większa niż 3 cm [foto. 11]. Po utwardzeniu piany naddatki obciąć ostrym narzędziem [foto. 12], pamiętając, żeby nie uszkodzić taśmy.

 6. Przyklejanie taśmy paroszczelnej (czerwona) do ościeża od wewnątrz. Taśma paroszczelna (czerwona) chroni warstwę piany poliuretanowej przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą i przykleić taśmę do zagruntowanego i suchego ościeża [foto. 13]. Pasek butylu docisnąć gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie taśmy z murem. Po wyklejeniu taśma powinna przylegać do podłoża na całej szerokości. Miejsca łączenia taśm i wystających łączników mechanicznych doszczelnić klejem Vapourseal.

Film instruktażowy: Jak wykonać montaż okien za pomocą Soudal Window System